Kontrola instalacji przez inspektorów budowlanych

Kontrolna inspekcja może się pojawić na każdym etapie naszej budowy i obowiązkowo po zgłoszeniu jej zakończenia. Inspektorzy najczęściej sprawdzają instalacje, gdy zgłosimy zmiany odbiegające od założeń projektowych, na podstawie których wydano nam pozwolenie na budowę. Bardzo ważna jest wtedy opinia inspektora, który sprawdza, czy nowe rozwiązania nie kolidują z przepisami prawa budowlanego. Inspektorzy kontrolują wszystkie instalacje w budynku pod kątem prawidłowości wykonania zgodnie ze sztuką oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

Przy instalacji gazowej bardzo ważne jest sprawdzenie przyłączy, które wchodzą do budynku przez ścianę, wszystkich połączeń przewodów wewnątrz domu wraz z zaworem głównym. Jeżeli już zamontowane są piec i kuchenka gazowa, to kontrola również dotyczy tego sprzętu. Nie mniej ważne jest sprawdzenie instalacji elektrycznej, zwłaszcza kiedy nastąpiły zmiany w projekcie np. z usytuowaniem ścianek działowych i przebieg okablowania wygląda inaczej niż w pierwotnym projekcie.

W tym przypadku inspektorzy również zwracają uwagę na wykonanie techniczne zgodne z wymogami, na materiały, z których wykonana jest instalacja. Wykryte podczas kontroli braki lub niezgodności mogą narazić inwestora na karę pieniężną i wstrzymanie budowy lub nieprzyjęcie tzw. odbioru. Konieczne jest wtedy terminowe naprawienie usterek według wskazań inspektorów i po kolejnej kontroli dopiero jest szansa na wprowadzenie się do nowego domu.